Política de protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Definicions

L'objectiu és definir la forma en què les dades dels membres i usuaris són tractades per DEMOSTHENE (Associació Llei 1901). Els termes que s'enumeren a continuació tenen la definició següent:

 • Membre: fa referència a qualsevol Usuari major de quinze (15) anys que s'ha adherit al manifest DEMOSTHENE, en particular a la carta de valors DEMOSTHENE i ha creat un Compte al qual es connecta amb un nom d'usuari i una contrasenya estrictament personals per a ell. i confidencial;
 • Contacte ocasional/periòdic: designa qualsevol persona sol·licitada o que sol·liciti puntualment (o regularment) DEMOSTHENE sense tenir-hi intercanvis regulars en el context de la seva activitat social;
 • Donant: designa qualsevol persona que faci una donació (única o repetida) en benefici de DEMOSTHENE;
 • DPO: designa el Delegat de Protecció de Dades, encarregat d'assessorar i controlar el responsable del tractament pel que fa a la protecció de dades personals;;
 • Dades personals: significa qualsevol informació que identifiqui directament o indirectament una persona física. La informació personal sol·licitada per DEMOSTHENE és essencial per a qualsevol sol·licitud d'adhesió. El no facilitar aquestes dades pot impedir que DEMOSTHENE compleixi la seva sol·licitud;
 • GDPR: Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 de 27 d'abril de 2016;
 • Lloc: fa referència al lloc web accessible a l'adreça url “https://mxi.cat”;
 • Usuari: fa referència a qualsevol persona major de quinze (15 anys) que utilitzi el Lloc, inclòs qualsevol servei accessible a l'Usuari, sense haver-se subscrit a DEMOSTHENE.;
 • Visitant: designa qualsevol persona que té accés i/o utilitza el lloc.

Finalitats i bases legals del tractament de dades

La informació recollida és registrada en un fitxer informàtic per part de DEMOSTHENE. Les dades personals que us concerneixen seran tractades, en particular, amb les finalitats següents i sobre les bases legals següents:

 • Tramitació de sol·licituds de contacte i informació enviades per Membres, Usuaris, Contactes ocasionals/regulars i Visitants: la base legal per a aquest tractament és el consentiment;
 • Avaluació estadística del trànsit del Lloc: el dipòsit de cookies relacionades amb aquesta funcionalitat es basa en el consentiment dels Visitants;
 • Gestió de les afiliacions a DEMOSTHENE: la base legal d'aquest tractament és el contracte;
 • La gestió dels contactes habituals de DEMOSTHENE: la base legal d'aquest tractament és el consentiment de la persona per convertir-se en contacte habitual;
 • La gestió de Contactes Ocasionals amb DEMOSTHENE: la base legal d'aquest tractament és l'interès legítim de DEMOSTHENE a la prospecció de contactes i nous membres;
 • La gestió de les operacions de comunicació, escrutini polític i propaganda electoral de DEMOSTHENE (inclosos els seus representants electes i els seus candidats), sigui quin sigui el mitjà de comunicació utilitzat (telèfon, correu electrònic, correu, SMS, MMS): base legal d'aquest tractament. és el consentiment de la persona quan és un Contacte habitual, el contracte quan és soci;
 • La gestió de les operacions relacionades amb el finançament de DEMOSTHENE, i en particular la tramitació de donacions en benefici dels agents financers d'aquests últims: la base legal d'aquest tractament es basa en l'obligació legal de conservar les dades relatives als donants que realitzen un donació en benefici d'una associació política;
 • L'establiment d'estudis estadístics i de consultes públiques, a excepció de les enquestes d'opinió: aquestes operacions de tractament es basen en el consentiment de les persones quan no són ni Socis ni Contactes habituals, per a aquestes dues categories de persones la base legal d'aquest tractament consisteix en l'interès legítim de DEMOSTHENE per elaborar estadístiques sobre els seus propis membres i consultar-los sobre les orientacions polítiques del moviment;
 • La referència dels esdeveniments DEMOSTHENE, aquestes operacions de tractament es basen en el consentiment de les persones.

En tot cas, DEMOSTHENE, com a associació, està autoritzada per tractar dades que us concerneixin i susceptibles de revelar les vostres opinions polítiques en virtut de l'article 9.2.d del GDPR permetent el tractament d'aquestes dades quan es refereixin a Socis, antics Socis i Contactes habituals del moviment.

Sempre que el tractament es realitzi per consentiment de les persones interessades, aquestes tenen l'opció de retirar-lo en qualsevol moment enviant la seva sol·licitud a l'adreça mes-dades@mxi.cat.

Durada de conservació de les dades personals

D'acord amb la normativa vigent, DEMOSTHENE conserva les dades personals durant el temps estrictament necessari per assolir les finalitats del tractament, llevat que el Subscriptor, Usuari, Visitant o Contacte habitual/ocasional hagi autoritzat DEMOSTHENE a conservar les seves dades per a un posterior ús. El període de conservació de les dades per part de DEMOSTHENE varia segons les finalitats del tractament implementat.

Per a les afiliacions, la gestió de contactes regulars/ocasionals i operacions de comunicació política: les dades que us concerneixen es podran conservar fins a un any des de (i) la finalització de la subscripció, o (ii) l'últim contacte a iniciativa de l'Usuari, el Visitant, el contacte ocasional/regular amb DEMOSTHENE.

Per a operacions relacionades amb operacions de campanya econòmica: llevat que l'usuari, visitant, membre o contacte ocasional/regular acordi el contrari, les dades que el concerneixen s'eliminaran dins dels sis mesos següents a la finalització de la campanya, subjecte a terminis de prescripció més llargs per a qualsevol acció relacionada a una disputa electoral.

Per a la gestió de la participació en peticions i consultes: el període de conservació de les dades es fixarà en funció de la naturalesa del projecte objecte de la petició o consulta.

Per a operacions relacionades amb donacions: les dades relatives al Donant es podran conservar com a prova, durant el termini de prescripció legal de les actuacions en l'àmbit del finançament polític.

Durada de conservació de les dades personals

La informació relativa als membres, usuaris, contactes habituals/ocasionals i visitants es pot comunicar a les persones següents:

 • Els equips de DEMOSTHENE autoritzats per gestionar aquest tractament;
 • Els proveïdors de serveis encarregats de dur a terme les operacions de tractament de Dades Personals per compte de DEMOSTHENE que també estan subjectes a obligacions de confidencialitat i seguretat.

Transferència de dades personals fora de la Unió Europea

Alguns dels nostres socis poden tenir activitats en països fora de la Unió Europea, en particular amb la finalitat d'allotjar dades personals. Les dades dels Socis, Contactes Regulars/Ocasionals, Usuaris i Visitants poden ser transferides a països que ofereixen una protecció adequada pel que fa a la normativa vigent, com els Estats Units que ofereix un nivell suficient de protecció de Dades a caràcter personal a través de l'Escut de Privacitat. decisió i/o en el marc d'un acte jurídic vinculant.

En altres casos, la transferència de Dades Personals es realitzarà mitjançant eines legals com les Clàusules Contractuals Tipus publicades per la Comissió Europea i reconegudes com a garantia suficient de protecció de Dades Personals.

Els teus drets

D'acord amb la normativa vigent, disposeu d'un dret d'oposició i dret a limitar el tractament de les dades que us concerneixen, així com un dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades.

També tens dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment quan les teves dades s'hagin recollit sobre aquesta base i a donar instruccions a DEMOSTHENE sobre el destí de les teves dades després de la teva mort.

S'informa als Membres, Usuaris, Visitants i Contactes habituals/ocasionals que l'exercici dels drets d'oposició, supressió i portabilitat de les dades, així com el dret a la limitació del tractament, està subjecte a condicions i pot ser denegat per DEMOSTHENE si les sol·licituds de l'exercici d'aquests drets no es correspon amb les situacions previstes per la normativa sobre dades personals.

Pots exercir els teus drets directament a través del formulari disposat a aquest efecte al teu Espai Personal o a la següent adreça electrònica: mes-dades@mxi.cat (és una adreça on dirigir-se sobre temes de protecció de dades) En determinades hipòtesis, es pot demanar una còpia del teu document d'identitat.

Aquesta sol·licitud es processarà tan aviat com sigui possible i, com a màxim, dins dels tres (3) mesos següents a la seva sol·licitud. Finalment, si DEMOSTHENE no atén les vostres sol·licituds, teniu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades personals, concretament la CNIL.

DEMOSTHENE ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO). Per a qualsevol consulta relacionada amb els compromisos de DEMOSTHENE en matèria de protecció de les seves dades, o per a qualsevol reclamació, pot dirigir-se al DPO de DEMOSTHENE a la següent adreça: dpo@mxi.cat.

Última actualització: 22/09/2022